Polityka prywatności

Kraków, dnia 22.03.2023 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LEXPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

dotyczy:
www.lexpoint.pl / www.ebok.lexpoint.pl zwanych stronami internetowymi

 1. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa informacji, zwana dalej Polityką bezpieczeństwa, została sporządzona w celu wykazania, że Dane osobowe za pomocą stron internetowych są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Lexpoint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy Rynku Dębnickim 6/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124998, posiadająca nr NIP: 679-26-56-451 oraz REGON: 357242643, nr kontaktowy: +48 12 656 36 36, adres mailowy: recepcja@lexpoint.pl.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od Ciebie w związku z zawarciem lub wykonywaniem zawartej już umowy lub obsługą komunikacji z użytkownikami strony internetowej www.lexpoint.pl z intencją zawarcia umowy.
 4. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wymogów ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wymogów kontraktowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu:
  a) Komunikacji z użytkownikami www.ebok.lexpoint.pl przy wykonywaniu umowy;
  b) Komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy wypełnili i wysłali formularz kontaktowy (odpowiedź na pytanie zadane przez formularz kontaktowy) znajdujący się na stronie internetowej Administratora www.lexpoint.pl, w tym w intencji udzielania dodatkowych informacji handlowych (marketing bezpośredni), w przypadku wyrażenia stosownej zgody;
  c) Analizy możliwości zawarcia umowy;
  d) Przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa;
  e) W celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Spółką.
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi oraz do czasu, do którego będziesz zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji handlowych (realizując cel przetwarzania danych opisany w pkt. 4, lit. „b” i „c” powyżej). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą w minimalnym zakresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane w formularzu przez stronę internetową www.lexpoint.pl oraz wykonanie przez Administratora umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
 8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 9. Administrator danych nie zamierza wykorzystywać Twoich danych do profilowania w rozumieniu art. 4 pkt. 4) RODO.
 10. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników stron internetowych, przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeń technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
 11. Administrator danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa, zobowiązany jest nie udostępniać Twoich danych osobom trzecim.
 12. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych od innych administratorów danych, w związku z wykonywaniem przez nich czynności objętych tajemnicą zawodową Administrator Danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej i w razie jej naruszenia albo ryzyka lub próby jej naruszenia niezwłocznie zawiadamia właściwego administratora powierzającego te Dane osobowe.
 13. W związku z realizacją swoich praw i obowiązków Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane w jego imieniu. Podmioty współpracujące w tym zakresie z Administratorem zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów prawnych, w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 14. Administrator danych nie odpowiada za udostępnienie Twoich danych w wypadku, gdy do udostępnienia tego doszło z Twojej winy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności na podstawie żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.